Pro Info Soft

Pro info je preduzeće koja se bavi razvojem, izradom i implementacijom kvalitetnih informatičkih resenja svih veličina, od malih do enterprise.

Šta možemo da uradimo za vas?

Modeliranje poslovnih procesa

Dizajniranje baza podataka

Izradu programa i kompletnog informatičkog rešenja

Konsultantske usluge

Pro Info doo

Pro Info Soft i Pro Info Design su deolovi firme Pro Info doo nastale u cilju da pruži kompletnu informatičku uslugu jednom korisniku.


Pro Info design se specijalizovala za izradu internet sajtova, dok Pro Info Soft pruža uslugu projektovanja, izgradnje i implementacije programa za poslovanje.

Kontakt

Pro Info doo
Sonje Marinković 16
21000 Novi Sad
Republika Srbija

Tel: +381 21 456 763
E-mail: office@proinfo-soft.com
Skype: poziv, dopisivanje

Pro Info

Konsultacije

Konsultantske usluge u svim fazama realizacije informacionog sistema.

Dizajn

Dizajniranje poslovnih procesa i relacionih modela baze podataka, do izrade programskih specifikacija

Programiranje

Uslužno programiranje prema vašim programskim specifikacijama

softver

Elektronska arhiva

Program Elektronska Arhiva je aplikaciono programsko rešenje koje služi za arhiviranje materijala. To je savremeno tehnološko rešenje arhiviranja svih vrsta materijala: dokumenata, projekata, predmeta, i planova.

  • Zaduženje, razduženje, rezervacije, opomene, naručivanje...
  • Skeniranje i prebacivanje materijala u elektronski format
  • Baza korisnika
  • Baza arhiviranog materijala
  • Karton zaduzenja-razduzenja
  • Kontrolisan pristup materijalima u skladu sa ovlašćenjima
  • BAR-CODE
  • Automatizovan popis

Tradicionalne arhive vremenom postaju glomazne sa mnoštvom raznog materijala, što ima za posledicu otežano pronalaženje i korišćenje. Elektronska evidencija vam pomaže da na radnom stolu u svakom trenutku imate celokupnu arhivu i da je koristite u skaldu sa pravima pristupa određenom materijalu.

Registracija i arhiviranje materijala se vodi po principima bibliotečkog poslovanja.

Materijali iz arhive se izdaju na korišćenje i o tome se vodi precizna evidencija. Za svakog korisnika se vodi karton zaduženja/razduženja, kašnjenja, opomena, itd. Materijali se mogu naručivati ako je arhive decentralizovana i rezervisati ako je materijal iz arhive na korišćenju.

Korisnici elektronske arhive, u skladu sa svojim ovlašćenjima, imaju mogućnost pristupa delovima aplikacije. Svaki korisnik arhive, na svojoj radnoj stranici, može pogledati i/ili štampati skenirane i u bazu podataka smeštena dokumenta, skice, planove i fotografije.

Upravljanje bazom podataka vrsi administrator, koji takođe i dodeljuje ili uskraćuje prava pristupa korisnicima, a arhivari vrše unos materijala u bazu podataka, i vrše zaduženje/razduženje arhive.

Papir se vremenom oštećuje i propada, zbog toga se određen deo arhive skenira i čuva u elektronskom formatu. Material koji se skenira moze biti do formata A0. U zavisnosti od vrste materijala, i njegove namene, oni se nakon skeniranja mogu i dodatno obrađivati uz pomoć ovog softvera. Moguće je izdvojiti određene delove, uvećati, menjati osvetljenje ili kontrast, kvalitet prikaza…i tako obrađeno štampati na štampacu do A0 formata. Ovako skeniran materijal i skladišten u bazu podataka je moguće pogledati i obrađivati sa bilo kog računara koji je u mreži.

Efikasan mehanizam pretrage ovog softvera omogućava pronalaženje svakog arhiviranog materijala u delu sekunde. Pretraga se vrši na osnovu zadatog kriterijuma, koji se poredi sa svim navedenim podacima u bazi.

Svaki material označava se sa BAR-CODE nalepnicama, koje imaju ulogu u lakšem pronalaženju, bržoj pretrazi, i imaju funkciju automatizovanog popisa materijala u arhivi.

Izgled programa - Elektronska arhiva

glavna zaduzenjarazduzenja kartonzaduzenja knjigeubiblioteci
kasnjenja izvestaji stampa barcode
barcodestampa popis lokacije sifarnik